Достапни линкови

Компензацијата - последна надеж


Во случај на неможнот од наплакање на долгот или Поради долгото чекање дел од компаниите кога должат пари решение наогаат во подмирување на долгот во производи . За дел од бизнисмените исто така комензацијата се чини е најбрзиот И анјлесниот начин да се продаде еден прозивод, но други ја избегнуваат поарди тоа што ја девлвира цената на производ вели Јован Дабевски претставник на компнија од млечаната индустрија

Компензацијата ја сметам како последна фаза, кога од некого не моЃете да наплатите. Инаку, како економска мерка за правилно работење, ја сметам за негативна.Полесен на;ин за пласирање поизводи е да се каЃе не е проблем плакањето, моЃе И со компензација. ПтеШкиот на;ин е да создадете бренд којШто е баран, да ги натерате купува;ите да го купуваат во квалитетно пла’ање

Но како да се избегне компензацијата кога една комапнија должИ а не постои начин истатта да ги врати парите . Исксутвата на Сашо Крцковски од компнија за живинарско прозводство покжуваат одредени примери во кои долгот не може да се решИ дури ниту со надомест во дргу производи И оти размислува помош да побара преку првниот систем

Со фирма со која сум работел имам доста пари за земање, но не моЃам да компензирам ни возило, ни објекти затоа Што се му е под хипотека или под наме

Тешкотиите со наплатувањето дел од бизнисмените го гледаат во кредибилитетот на самите компании но за други проблеми има и во системот кој дозволува ситуација во која не може да се наплати долгот

Треба прво да ги бараат проблемите самите во себе. Ако не успеале да создадат убав производ, ако не успеале да создадат брен Што е баран на пзарот, тогаШ не моЃат да ги пласираат своите производи и се согласуваат на било каков на;ин на продаЃба

Нема пари И тоа е. Еден ако застане И се се ко’и. Тоа ако се реШИ на друг на;ин, преку банките, ‘е биде многу полесно


Вели Кирил Богдановски од команија која се занимава со продажба И производи на вино. Крцовски се согслува дека банките треба да ги гарантираат наплатата на долговите преку банкрска гаранција но дека ретки с екомпниите кои с е решваат да дадат гаранција.

Треба да имаШ свој прилив на средства или свои средства за да ти ги одобрат тие гаранции, но ретки се фирмите во дрЃавата Што даваат гаранции. Даваат само поголемите фирми, а помалите нема теоретски Шанси да ти дадат таква работа

Засега според исксутвата на компниите проблем со напалата сотнува анагласен во рабоатта со дел од приватните компнии додека во работата со државните копмнии во последните неколку години сиксутвата покжуваат тие повеке се држат до договорите.
XS
SM
MD
LG