Достапни линкови

Недефинирани сопственички права и бирократија главна пречка за развој на малите фирми


Развојот на малите и средни пртепијатија е дел од вториот столб кој е важен за влез во ЕУ, односно спаѓа во исполнувањето на еконсмките критерими кои покрај политичките и законодавните се услов за нашето евро интегрирање -рече видепремериемрката за евоитрграции Габриела Коневска Трајковска на денешната билатерална сердба на надлужените институции со Евроспката комисија на која се разговарање за развојот на малите претпријатија. Коневска додаде дека во исполнувањерто на овие критериоми континуирано се работи и дека досега има реализрано важни прокети како на пример едно шалтерскиот систем

„Сепак работата не е завршена. Напротив, вистинскиот предизвик допрва престои. Ќе бидат потребни напори за воведување електронски потпис, електронска трговија ,зголемување на онлајн услугите за бизнис секторот. Ова е основен предуслов за формирање на еднаквост и постулати за сузбивање на корупцијата и криминалот.“

Министерката за кесномија Вера Рафалсвоска пак осврнувајки се на изештајот за тоа што е сработено мината година рече дека владата утврдила и неколку пририте кои треба да се реализраат идната година.

„Обврските и целите на делување во областа на малите претпријатија за идната година се: поддшка на претприемаштвото во руралните целини, обучување на менаџери.“

Амбасадорот на ЕУ Ерван Фиере пак во своето обракае неколку пати ја потенцираше важноста на малите и средните претпријатија именувајки ги како крвта или рбетот на земјите од унијата и додедаде дека Македониа треба да го користи нивните искуства. Но тој ја искоритси можноста и да потенцира кои се слабостите на нашата екосномија

„Недоволно функционирање на законите, недобро дефинирани сопственички права, комплицирани административни процеси,“

рече Фуере ид оддае дека Македонија како замја кандидат може да конкурира за користење на средтва од унијата за развој на оввие претпријатија. Инаку Република Македноиа веке 4 година е рамноправен челен на Евроспката повелба за равој на малите и средни претпријатија во која покрај земјите од Европслата Униај членуваат и земји од Југоситочна Еврппа и Медитеранот.
XS
SM
MD
LG