Достапни линкови

Лекарите утре на протест пред Владата


Ле­ка­ри­те-спе­ци­ја­лис­ти в утре нап­лад­не ќе про­тес­ти­ра­ат пред Вла­да­та, би­деј­ќи, како што соопштија, по 24 де­на штрајк не­ма нап­ре­док во од­но­си­те со Ми­нис­терс­тво­то за здрав­ство око­лу нив­ни­те ба­ра­ња за про­ме­на на мо­де­лот за пла­ќа­ње по учи­нок и за зго­ле­му­ва­ње на пла­ти­те.
Де­јан Став­риќ, прет­се­да­тел на Са­мос­тој­ни­от син­ди­кат на кли­нич­ки­те цен­три, најави дека и на овој про­тест, пок­рај ле­ка­ри­те од скоп­ски­те кли­ни­ки, ќе при­сус­тву­ва­ат и ле­ка­ри­те од дру­ги­те бол­ни­ци во зем­ја­ва.
"За раз­ли­ка од ми­на­та­та са­бо­та, овој со­бир е от­во­рен и мо­жат да дој­дат си­те гра­ѓа­ни кои чувс­тву­ва­ат де­ка тре­ба да да­дат под­дрш­ка", потенцираше д-р Став­риќ.
Штрај­кот на ле­ка­ри­те го под­др­жа и Хел­син­шки­от ко­ми­тет на Ма­ке­до­ни­ја и по­ба­ра ми­нис­те­рот за здрав­ство Ни­ко­ла То­до­ров ит­но да поч­не пре­го­во­ри со ле­ка­ри­те.
XS
SM
MD
LG