Достапни линкови

Високиот ризик бара висока координација


Мнистерството за финансии проценува дека нужно е да се преземаат одредени инвестиции во јавниот сектор чии цели се да имаат превентивно дејство кон негтивните ефекти предизвикани до глобаланта еконоскта криза во Македонија изјави портпаролот Мартин Мартиновски откако Мегународниот Монетарен фонд ја повика земјава да ги напушти плновиет за зголемубање на јавната потрошувачка

„Нашите политики, со голед на тоа што сега циклусот на економијата е надолен, се контрациклични, односно инвестициите што државата ќе ги преземе во инфраструктурата, во енергетскиот сектор, во образованието и така натаму, имаат контрацикличен ефект, односно се со цел да се одржи едно нормално ниво на економска активност“

Предупредуавњето на ММФ во делот на јавната потрошувачка за опозицијата пак претствува потврда на оправданоста на нивните укажувања дека буџетот е преобемен и оти не е во насока на помагање на економијата особено во делот на рaсходите каде има дефицит од 2,8 проценти Марјан Николов од СДСМ член на Kомисиајта за финансирање i буџет вели оти проблематични се и раходиетѕ бидејки 65 проценти одат за плати додека само 100 милони се наменети за капитални инвестиции

„Додека другиот дел е за проекти - трибини на градски стадион,трети кат на градски трговски центар, коишто не се во насока на помагање на економијата. Ако владата продолжи со висока јавна потрошувачка и од друга страна не се пават напори да се смени структурата, дефицитот прави притисок врз девизните резерви и со тоа врз девизниот курс на денарот“

За Марјан Николов од центраот за еконоски анализи сугестиите од Мегународниот фонд се добредоједени и треба да се земат во контекст на случувањата во економија во светски армки како И во коннтекст на домашните индикатори како трговскиот дефицит И дефицитот на тековната сметак . Во делот на предупредувањето за намлување на јаванта потршуавчка тој вели дека Македонија Води суверена еконосмка политика но оти со голама доза на сериозност владата треба да го земе предвид трговскиот дефицит кој се доближИ до 2,5 милијарди долари, податок кој имлицира многу лоша ситуација со конкурентноста на економијата

„Нашата извозна економија е концентрирана во неколку компании. Тие компании ги намалија своите активности поради случувањата. Генерално, се јавува ризикот од останување без работни места. Постои комплексна ситуација и ризик којшто бара висока координираност на сите чинители во Македонија
XS
SM
MD
LG